Tijdelijke sluiting

De Koog, 12 maart 2020

Geachte gast,

De gezondheid van onze medewerkers, onze gasten, en van mij zelf, acht ik zeer belangrijk.
Helaas treft onze incompetente overheid weinig tot geen maatregelen om u en ons te beschermen tegen COVID-19. Ik acht ingrijpende maatregelen, zoals eerder in China en Italië zijn genomen, echter per direct nodig. Ik ben van mening dat die verregaande maatregelen in Italië wel veel te laat zijn genomen, en dat hier nu om financiële en aansprakelijkheidsredenen, en om paniek te voorkomen, precies dezelfde fout gemaakt wordt. In Italië is de gezondheidszorg door dit virus volledig overbelast geraakt, waardoor er inmiddels zelfs triage moet worden toegepast! Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen boven een bepaalde leeftijd niet meer behandeld worden, en dat bijvoorbeeld een slachtoffer van een zwaar verkeersongeluk bij voorbaat wordt afgeschreven. De aanrijtijd van ambulances is daar gestegen van gemiddeld 10, naar 60 minuten. Ik ben van mening dat we zo’n situatie in Nederland koste wat het kost moeten voorkomen en o.a. het sociale leven direct geheel moeten platleggen.

Ook heb ik lichte keelpijn. Daarom heb ik besloten om zelf mijn verantwoordelijkheid te nemen en mijn restaurant voorlopig te sluiten.

Met vriendelijke groeten,
Alexander Aardema
Eigenaar Wad Lekker

Voor informatie en/of (optionele) reserveringen: info@wadlekker.nl

Geehrter Gast,

Ich halte die Gesundheit unserer Mitarbeiter, unserer Gäste und meiner selbst für sehr wichtig.
Leider ergreift unsere inkompetente Regierung kaum oder gar keine Maßnahmen, um Sie und uns vor COVID-19 zu schützen. Ich glaube jedoch, dass drastische Maßnahmen, wie sie zuvor in China und Italien ergriffen wurden, sofort notwendig sind. Ich glaube, dass diese weitreichenden Maßnahmen in Italien viel zu spät ergriffen wurden und dass hier jetzt genau der gleiche Fehler aus finanziellen und haftungsrechtlichen Gründen und zur Vermeidung von Panik gemacht wird. In Italien wurde das Gesundheitswesen durch dieses Virus vollständig überlastet, was bedeutet, dass Triage angewendet werden muss! Dies bedeutet zum Beispiel, dass Personen über einem bestimmten Alter nicht mehr behandelt werden und dass beispielsweise ein Opfer eines schweren Verkehrsunfalls im Voraus abgeschrieben wird. Die Reaktionszeit von Krankenwagen hat sich von durchschnittlich 10 auf 60 Minuten erhöht. Ich glaube, wir sollten eine solche Situation in den Niederlanden um jeden Preis verhindern und das soziale Leben sofort beenden.

Ich habe auch leichte Halsschmerzen. Deshalb habe ich mich entschlossen, meine eigene Verantwortung zu nehmen und mein Restaurant vorerst zu schließen.

Herzliche Grüße,
Alexander Aardema
Besitzer Wad Lekker

Für Informationen und / oder (optionale) Reservierungen: info@wadlekker.nl

Dear Guest,

I consider the health of our employees, our guests and myself very important.
Unfortunately, our incompetent government takes little to no measures to protect you and us from COVID-19. However, I believe that drastic measures, as previously taken in China and Italy, are necessary immediately. I believe that these far-reaching measures were taken far too late in Italy, and that exactly the same mistake is now being made here for financial and liability reasons and to avoid panic. In Italy, healthcare has been completely overloaded by this virus, which means that triage has to be applied! This means, for example, that people above a certain age are no longer treated, and that, for example, a victim of a serious traffic accident is written off in advance. The response time of ambulances has increased from an average of 10 to 60 minutes. I believe that we should prevent such a situation in the Netherlands at all costs and that we should immediately shut down social life.

I also have a mild sore throat. That is why I decided to take my own responsibility and close my restaurant for the time being.

With best regards,
Alexander Aardema
Owner Wad Lekker

For information and / or (optional) reservations: info@wadlekker.nl

Reageren is niet mogelijk